Delen

Missie en visie

Missie

Het WZC Paradijs biedt zorgbehoevende ouderen een thuis aan.  Alle bewoners, het personeel en vrijwilligers verdienen in onze organisatie aandacht,  gepaste zorg en dienstverlening.
In een kader waar we samen leven en samen werken, bieden we zorg op maat aan. ZORG OP MAAT omschrijven we met verschillende waarden die we zowel in het WZC als naar de buitenwereld uitdragen.

ZELFSTANDIGHEID,  we streven ernaar om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.
ONDERSTEUNING, we ondersteunen mensen in plaats van zaken in hun plaats te doen.
RESPECT, we hebben respect voor ieders levensbeschouwelijke overtuiging.
GELIJKWAARDIGHEID, we vinden iedereen even belangrijk.

OPEN HUIS, we creëren een sfeer waar iedereen terecht kan met vragen en opmerkingen.
PRIVACY, we houden ons aan ons beroepsgeheim.

MULTIDISCIPLINAIR, we werken met verschillende disciplines samen aan hetzelfde project.
ATTITUDE, we gaan vriendelijk om met elkaar.
ACTIVITEITEN, we organiseren activiteiten zodat mensen actief blijven en sociale contacten kunnen leggen.
THUIS,  we creëren een veilige plek waar iedereen zich welkom voelt.

Visie

Het WZC Paradijs is een belangrijke speler in het zorgaanbod in Lier. Als het voor mensen niet meer haalbaar is om met hun bestaande netwerk en ondersteuning van professionele thuiszorg in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, kunnen zij worden opgenomen in het WZC Paradijs.

We bieden 184 mensen de kans om bij ons te wonen in een omgeving waar zorg altijd dichtbij is.

Familie, vrienden en kennissen zijn welkom. Zij creëren mee een vertrouwde sfeer voor onze bewoners. Als zij vragen of opmerkingen hebben, willen we ze graag te woord staan. Vooraf maken wij graag afspraken met mantelzorgers die betrokken willen blijven bij de zorg. Buurtbewoners, ouderenverenigingen, artsen, leveranciers, studenten… zijn onmisbare partners in onze werking.

We maken voor elke bewoner een zorg- en begeleidingsplan. Hierin bieden we met de verschillende disciplines en partners, voor elke bewoner en op elk moment, de meest geschikte zorg aan. 

De kracht van onze organisatie zit in menselijkheid.

In het WZC Paradijs werken we met veel mensen, met verschillende talenten, samen. Om dag én nacht, 7 dagen op 7 het beste aanbod te garanderen, is een vlotte samenwerking  tussen de verschillende disciplines belangrijk. We verwachten van elke medewerker –professional of vrijwilliger- dat hij aandacht heeft voor de totale beleving van onze bewoners.

Het WZC blijft inspelen op nieuwe vragen die voortvloeien uit de veranderende samenleving, zoals een grotere diversiteit onder ouderen, digitalisering en een toenemende zorgvraag. Bij elke opname blijven we  attent voor de levensstijl  van nieuwe bewoners.  Daarom passen we onze werking  voortdurend aan.

Het WZC moet, zoals vele andere organisaties, de komende jaren rekening blijven houden met de steeds mindere budgettaire mogelijkheden.  We zullen daarom voortdurend zoeken naar creatieve oplossingen  om een dynamische organisatie te blijven. Als gevolg hiervan moeten er  ongetwijfeld keuzes gemaakt  worden waarbij we een evenwicht nastreven in middelen en kwaliteit.         

Met het positief engagement van onze beleidsmakers, medewerkers, bewoners en familie is het onze ambitie om een eigentijds woonzorgcentrum te blijven.

Uitgelicht